Hoppa över innehåll

Hållbarhet

Algomin AB skall vara ett föredöme avseende miljöanpassade gödselmedel. Algomin AB syftar till att tillhandahålla miljöanpassade produkter och främja bruket av dessa. Företagets produkter är till fördel både för växten och jorden.

Miljöpolicy Algomin AB

Algomin AB uppfyller gällande miljölagstiftning och har framförhållning avseende nationell och internationell lagstiftning på miljöområdet.

Algomin AB verkar aktivt för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete samt i sitt MLS.

Algomin AB hushållar med energi, vatten och andra naturresurser och främjar biologisk mångfald samt verkar förebyggande för att förhindra föroreningar.

Miljöaspekter beaktas då vi väljer råvaror, receptur och distributionssystem.

Algomin AB strävar efter miljömässigt sunda leverantörer liksom teknologier, produkter och förpackningar, vid sin påverkan på forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Algomin AB tar vara på möjligheten att göra miljöanpassningar vid förändringar av processer, anläggningar och produkter.

Algomin AB ger öppen och saklig information om sitt miljöarbete till sina kunder, leverantörer, medarbetare, allmänhet och myndigheter.

Algomin AB skall uppfylla bindande krav.

Sök